Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Nguồn: Nghiên cứu lịch sử