Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Tác giả: Hồ Bạch Thảo