Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Robert Manning Người dịch: Huỳnh Hoa