Mừng ngày Đức Phật Đản Sinh, đứng lên lật đổ độc tài - Nguyễn Nhơn

Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 201910:00 CH(Xem: 558)
Mừng ngày Đức Phật Đản Sinh, đứng lên lật đổ độc tài - Nguyễn Nhơn

                                     494qLấy Đại Nghĩa để thắng Hung tàn

                                    Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo

 

                   Mừng ngày Đức Phật Đản Sinh, đứng lên lật đổ độc tài

Phật Giáo có 8 vạn 4 ngàn pháp môn và là một hệ thống tư tưởng phức tạp.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh thảm họa cộng sản hiện tại của đất nước Việt Nam, một vài khía cạnh sau đây cần được lưu tâm:

1. Phật pháp chủ trương dân chủ và bình đẳng tuyệt đối, trong khi đảng CSVN chủ trương Đảng là siêu quyền lực đứng ngoài vòng kềm tỏa của luật pháp và hiến pháp.

Trước hết, trên bình diện tư tưởng chính trị, nếu kỷ nguyên trước mắt chứng kiến bước đi bất khả vãn hồi của khái niệm dân chủ, thì điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần cốt lõi của Phật Pháp. Khi tuyên bố “Ta là Phật đã thành và mọi chúng sanh đều là Phật sẽ thành” thì trên phương diện tâm linh, Đức Phật đã xóa bỏ biên giới giữa mọi loài và mọi giai cấp, từ con sâu cái kiến đến những thần linh trong vũ trụ. Tính dân chủ và bình đẳng tuyệt đối giũa các chúng sinh hữu tình là như thế.

2. Phật pháp chủ trương duy tâm trong khi đảng CSVN chủ trương duy vật. 

Tuy Phật Pháp không chủ trương tôn thờ bất cứ một hay nhiều thần linh nào, nhưng Phật Giáo không hề chủ trương duy vật theo quan điểm của người cộng sản. Phật giáo minh thị chủ trương duy tâm theo một trong những châm ngôn nền tảng của Duy Thức Luận. Đó là “Vạn hữu duy tâm, vạn pháp duy thức”. Tức là mọi hiện tượng trong hằng hà sa số vũ trụ đều là những biểu hiện của tâm thức của mỗi chúng sinh. Quan điểm này hoàn toàn khác biệt với quan điểm duy vật của Karl Marx. Chủ thuyết duy vật quan niệm ngược lại rằng vật chất có sự hiện hữu tự thân và vũ trụ khách quan phát xuất từ vật chất.

3. Phật Pháp chủ trương phi ý thức hệ trong khi CSVN chủ trương tôn sùng ý thức hệ Mác Lê.

Thật vậy, suốt lịch sử nhiều thiên niên kỷ của nhân loại, những cuộc chiến tranh tàn ác và đẫm máu nhất của nhân loại phát xuất từ những xung đột ý thức hệ. Trong khi đó, lịch sử cũng chứng minh rằng, chưa có một cuộc chiến tranh nào nhân danh Phật Giáo xảy ra trên quả địa cầu. Lý do phát xuất từ yếu tính phá chấp và phi ý thức hệ của Phật pháp. Yếu tính này được thể hiện qua câu châm ngôn bất hủ của Thiền Tông. Đó là câu: “Mọi ý niệm đều là tà niệm, chỉ có một chánh niệm duy nhất. Đó là sự vắng bóng của tất cả mọi ý niệm”.

 

Những tư tưởng hoặc ý thức hệ, nhất là khi gây ra xung đột và chiến tranh, đều phát xuất từ tính vô minh của con người, kể cả ý thức hệ Mác Lê.

4. Phật giáo chủ trương đứng ngoài vòng tranh chấp chính trị, trong khi CSVN chủ trương xây dựng một giáo hội Phật Giáo quốc doanh, hầu củng có quyền lực của đảng.

Thật vậy, ngay từ thủa Đức Phật còn tại thế, ngài không chủ trương thành lập một giáo hội mạnh, vì ngài có tuệ giác và muốn tránh hiện tượng giáo hội lớn mạnh, trở thành một định chế khuynh đảo nhà nước và xã hội dân sự, gây ra sinh linh đồ thán. Ngài minh thị chủ trương những tăng đoàn phạm hạnh, lãnh đạo quần chúng, độc lập với nhau.

Ngày nay, đảng CSVN xâm nhập Phật Giáo, lũng đoạn cơ cấu và hàng ngũ giáo phẩm.

Từ những nhận định trên và nhân ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ, trách nhiệm của người con Phật, từ quần chúng đến những đảng viên, từ công an đến quân đội, là ý thức được sự xung khắc trong bản chất giữa Phật Pháp và chủ nghĩa cộng sản vô minh, đứng về phía nhân dân, hạ quyết tâm lật đổ bạo quyền, một là chấn hưng đạo pháp, hai là xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên trên đất nước Việt Nam.

LS Đào Tăng Dực

danlambaovn.blogspot.com

 

Tác giả LS Đào Tăng Dực đối chiếu nguyên lý của Đạo Phật với nguyên lý chủ nghĩa cọng sản để kêu gọi Phật tử đứng lên lật đỗ bạo quyền việt cọng để chấn hưng đạo pháp và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.

Tôi nói về Vận động Cách mạng giải trừ chê độ toàn trị việt cọng để xây dựng một nước Việt Nam Khiêm hòa - Nhân ái trên nền tảng ĐẠO LÝ DÂN TỘC.

                     Giao thừa, Ước mơ Nước Việt Khiêm hòa Nhân ái

Giao thừa trên đất Mỹ, không hương trầm hoa quả, nhớ về quê mẹ ngày xưa. Ngày xưa, tình làng nghĩa xóm ấm êm, ngày nay không còn nữa. Đạo lý, cương thường lạc mất tiêu. Chỉ biết tranh giành, chụp giựt cầu sống!

Nhớ tiếc về hai nền Việt Nam Cộng Hòa non trẻ hăm hở thực thi dân chủ hướng về một thể chế mang bản sắc Dân tộc.

Lời mở đầu Hiến Pháp Đệ nhất VNCH lẫm liệt viết:

" Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo;
Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;
Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;"

Đây là nét bản sắc dân tộc: Việt có nghĩa là vượt. Vượt lên trên là siêu việt. Mục đích của mọi hoạt động Quốc gia phải là hoàn thiện tính siêu việt của giống nòi Lạc Việt.

Những ngày cận tháng tư đen tối, khi giặc cọng áp sát chân thành, hàng môn đệ Quốc gia Hành chánh còn tụ họp nhau luận bàn về " Pháp trị hay Đức trị? " - " Phụ mẫu chi dân hay Dân chi phụ mẫu?"
Hồi đó, gã chức việc trẻ còn bận chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc an ninh vừa lo nuôi ăn trên hai vạn đồng bào nơi " Trung tâm Khẩn hoang - Lập Ấp " Thái Thiện, một vùng đât cheo leo giáp ranh hai tinh Biên Hòa - Bà Rịa nên không về dự được.

Ví như mà gã chức việc gốc nhà quê xứ Thủ mà về dự được thì chỉ xin vắn tắt dôi lời:
- Pháp trị thi nghiêm ngặt, gò bó.
- Đức trị thì cao xa, miên viễn.
Chi bắng ta chọn giải pháp trung dung:

NHÂN TRỊ có Lý có Tình.

Lấy con người làm trung tâm bản vị:

 

Con Người

Đầu đội Trời - Chân đạp Đất

Trời Đất sinh Ta có ý không
Chưa sinh Trời Đất có ta trong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời Đất in Ta một chữ đồng
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời mở Đất mênh mông
Trời che Đất chở Ta thong thả
Trời Đất Ta đầy đủ hoá công

Đó là theo đạo lý Tam Tài - Trần Cao Vân

Còn như theo đạo lý Tề gia - Trị quốc 

Ức Trai Nguyễn Trãi thì:

- Trong gia tề gia, thực thi nhân đức:
"Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật lại càng trông nom,
Thấy người già yếu ốm mòn,
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.
Trời nào phụ kẻ có nhân,
Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.

( Nguyễn Trãi gia huấn )
- Trong Trị Quốc, thực thi Nhân Nghĩa:
" Lấy  Đại nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí Nhân mà thay cường bạo "

( Bình Ngô Đại Cáo )

Đó là nói theo từ chương hoa mỹ.
Còn như nói theo kiểu bình dân như lời mẹ dạy:
Mẹ tôi là thôn nữ
Chữ nghĩa không bao nhiêu
Chỉ dạy con hai điều:
Một là không được dối trá
Hai là " Sống cho có Nghĩa có Nhân "

Nhân là tình thương ở trong lòng
Nghĩa là Lẽ phải ở đời
Đem tình thương ở trong lòng
Ra đối đãi với người cho phải lẽ
Đó là thực thi nhân nghĩa:
Người với người đối đãi nhau
Bằng Tình thương và Lẽ phải
Xử sự có Lý có Tình
Tình làng - Nghĩa xóm ấm êm
Pháp luật có đó mà không dùng tới
Có pháp luật mà cũng như không
Xã hội Việt tộc sống chan hòa

THONG DONG
Thong dong còn hay hơn Tự do
Vì không bị Pháp Luật gò bó

 

Đó là giấc mơ thực thi đạo lý Nhân - Nghĩa của gã chức việc trẻ Việt Nam Cộng Hòa mà vì ách xâm lăng bạo ngược của hồ tinh bác cụ mà nửa đường đứt gánh!

Còn như ngày nay, giữa lúc chế độ sói lang việt cọng vô pháp vô thiên:

- Bên trong " Tự Thực Dân " áp bức bốc lột người dân " còn cái lai quần cũng ăn " ( chữ của phó chủ tịt cuốc huôi vẹm )
- Bên ngoài " hán ngụy " nhắm mắt để cho chệt khựa thực thi sách lược " Tàm thực " gặm nhắm biển đảo, đất đai, phá hoại văn hóa, ngôn ngữ, biến nước Việt thành đất phụ dung, đồng hóa dân Việt.

Trước họa mất nước, diệt tộc nhản tiền, những ai còn chút lòng thao thức vì vận nước, hãy mạnh dạn kêu lên tiếng báo nguy, hô hào, cổ võ cuộc vận động cách mạng giải trừ chế độ phản nước, hại dân việt cọng để mở đường cho công cuộc phục hồi đạo lý dân tộc, tái thiết xã hội Việt vươn lên giá trị siêu việt của giống nòi Lạc Việt.

            Tha thiết ước mong một mùa Xuân mới trên Đất Việt mến yêu.
 

                                                  Nguyễn Nhơn

                                                 Ước mong Tranh đấu Mùa Hè

                           Biến thành Khởi phát Cách Mạng Toàn dân Việt

                                                     19/5/2019

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn