Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài vỡ được chọn đăng trên website Haingoaiphiemdam.com, vì chưa hẳn phản ánh được quan điểm của chúng tôi… Ngoại trừ những bài có ghi 4 chữ tắt HNPD