Đinh Quang Anh Thái - Bản tin và bình luận  ngày19 tháng 10 năm 2020