Đinh Quang Anh Thái - Bản tin và bình luận  ngày26 tháng 10 năm 2020