Giải sầu háy mua sầu!!!  
   Đôi Dép Tháng Tư - Nguyễn Bá Chổi - 

Đinh Quang Anh Thái - Bản tin và bình luận  ngày 25 tháng 09 năm 2020https: