Đinh Quang Anh Thái - Bản tin và bình luận sáng ngày 12 tháng 08 năm 2020