Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Tác giả: Nguyễn Hải Hoành