Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Li Zhongqin Lâm Duyên dịch