Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Hoàng Cầm kể Hoàng Hưng ghi