Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Phạm Nguyên Trường dịch