Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Harold James Phạm Nguyên Trường dịch