Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Vũ Bồi Vân (Trung Quốc)- Trần Quốc Việt dịch-