Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Kenneth T. Walsh - Lê Phan dịch