Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Trần Anh (ghi chép)