Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Roncevert Ganan Almond Phạm Nguyên Trường dịch