Tóm tắt tình hình đấu đá nội bộ đảng CSVN quý 3 năm 2019

Thứ Ba, 01 Tháng Mười 20197:00 SA(Xem: 4536)
Tóm tắt tình hình đấu đá nội bộ đảng CSVN quý 3 năm 2019

Blogger Người Buôn Gió

Phần mở đầu.

Giới thiệu khái quát về cách lựa chọn nhân sự đại hội 13

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, đại hội đảng bộ các cấp của đảng CSVN sẽ tổ chức.

Nói nôm na là như này, các đảng bộ cơ sở cấp dưới ví dụ như xã tổ chức hội nghị bầu ra bí thư, các bí thư xã họp bầu ra bí thư huyện, các bí thư huyện bầu ra bí thư tỉnh. Các bí thư tỉnh lập danh sách đoàn đại biểu tỉnh mình đưa đi đại hội trung ương, ở đó bầu cán bộ cấp trung ương, ban bí thư, bộ chính trị.

Các ban ngành cũng tổ chức na ná như mô hình địa phương.

Nghe thì có vẻ dân chủ, vì nếu đúng trình tự này thì đến giờ không biết ông nào tương lai tới đây sẽ là bí thư tỉnh, bộ trưởng, chủ tịch thành phố....tức cấp trung ương. Bởi còn đang bầu chọn các ông cấp dưới, tức đang xây móng nhà.

Nhưng thực ra thì các cán bộ vào trung ương đã được quy hoạch trước do ban tổ chức trung ương đảng, các ông mãnh được quy hoạch cứ ngồi chờ đến giai đoạn đại hội đảng bộ cấp của mình là được trung ương giới thiệu ra ứng cử, mà trung ương giới thiệu thì là ok. Có trường hợp cá biệt trung ương giới thiệu nhưng bộ sậu cũ ở địa phương ấy mạnh, họ không bầu đủ phiếu cho người do trung ương giới thiệu. Trung ương sẽ bắt họ tổ chức bầu lại đến khi nào người mà trung ương giới thiệu trúng cử mới thôi.

Nhưng đến 98% người trung ương giới thiệu là trúng cử đại hội đảng bộ phía dưới.

Chỉ thị 35 của Ban chấp hành trung ương ĐCSVN do Nguyễn Phú Trọng ký ngày 30 tháng 5 năm 2019 có đoạn sau ở mục Yêu Cầu.

-4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Chúng ta phân ra từng ý đáng bàn trong mục này.

Thứ nhất - Mặc dù nói công tâm, dân chủ nhưng có đoạn "gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước." Điều này có nghĩa như đã nói trên, là đảng bộ cơ sở bầu nhưng vẫn phải theo chỉ đạo bầu ai do công tác quy hoạch cán bộ đưa ra.

Thứ hai - "những nhân tố qua hoạt động thực tế, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc". Cái này ghi nhận là sự tiến bộ trong chỉ thị. Cần phải có cán bộ trẻ, cán bộ qua hoạt động thực tiễn và cán bộ nữ, dân tộc cho công bằng vùng miền.

Thứ ba- "Việc đánh giá phải chặt chẽ trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan và đơn vị có thẩm quyền." Đoạn này lưu ý từ chặt chẽ và cụm từ đơn vị có thẩm quyền, chặt chẽ có nghĩa là chỉ có một hướng do cấp trên đưa ra đánh giá về cán bộ nào đó, đơn vị thẩm quyền là đơn vị không cần tập thể đảng uỷ nơi người đó ý kiến, cũng quyết định được việc đánh giá cán bộ.

Thứ tư - Đây là điểm mới, rất phù hợp với tình hình diễn ra ở đại hội trước kia và đại hội 13 tới đây, đó là đưa mạng xã hội vào trong chỉ thị văn bản của đảng. Điểm mới này là nói đến tình trạng trong lúc bầu cán bộ, nhân sự cho đại hội đảng, có những thông tin không chính thức, xấu độc, dụng ý bịa đặt, xuyên tạc làm chi phối công tác chuẩn bị nhân sự diễn ra trên internet và mạng xã hội.

Các thông tin gọi là xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc thì không cần phải bàn, vì những thứ này quá dễ cho uỷ ban kiểm tra trung đảng, ban tổ chức trung ương đảng kiểm chứng. Nhưng phần "thông tin không chính thức" đó chính là phần rất phải đáng bàn. Có nghĩa những thông tin này không phảỉ là bịa đặt, xuyên tạc mà nó là những thông tin chính xác về cán bộ nào đó có sai phạm, nhưng cán bộ này đảng đã quy hoạch vào vị trí tới. Và lãnh đạo đảng CSVN cấp cao không muốn thông tin đó lọt ra ngoài gây mất uy tín về quy hoạch cán bộ của họ. Cho nên họ nhấn mạnh từ đánh giá chặt chẽ, do đơn vị có thẩm quyền ở điểm thư 3.

Phần sau sẽ bàn đến Những Thông Tin Không Chính Thức này.....

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn